Regulamin Stowarzyszenia SPINNING-TEAM.pl

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO „SPINNING-TEAM.pl”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: SPINNING-TEAM.pl, w dalszych postanowieniach
regulaminu zwane Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla krzewienia szeroko
rozumianej kultury wędkarskiej, zrzesza miłośników wędkarstwa i przyrody, nawiązując
do najlepszych tradycji polskich stowarzyszeń wędkarskich i ochrony środowiska.

Siedzibą stowarzyszenia jest: ul. Trubakowska 2A/6, 22-100 Chełm.
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§3

Dla realizacji celów regulaminowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

§6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w tym własnych członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji.

2. Stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków wędkowania.

3. Rozwijanie umiłowania przyrody i krzewienie znajomości zasad gospodarki wędkarskiej.

4. Kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej.

5. Działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód.

6. Działanie na rzecz kształtowania ekologii i ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych poprzez propagowanie działalności proekologicznej

7. Działalność z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego

8. Działalność na rzecz wędkarzy niepełnosprawnych.

§8

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1.Reprezentowanie idei wędkarstwa przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami w kraju i zagranicą a także współpraca z nimi.

2. Prowadzenie i popieranie działalności sportowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

3. Upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej , organizowanie zawodów wędkarskich.

4. Nabywanie, przejmowanie i użytkowanie wód oraz prowadzenie na tych wodach racjonalne gospodarki rybacko-wędkarskiej.

5. Ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem
i innymi szkodami we współpracy z Państwową Strażą Rybacką,Strażą Graniczną, Policją,
Strażą Miejską i innymi organami zajmującymi się ochroną wód i środowiska naturalnego.

6. Prowadzenie schronisk, przystani i innych obiektów służących uprawianiu sportu
wędkarskiego i rekreacji.

7. Propagowanie, upowszechnianie, doskonalenie nowych technik wędkarskich
oraz podejmowanie działań na rzecz unowocześnienia sprzętu wędkarskiego.

8. Organizowanie prelekcji, konferencji, szkoleń, pokazów, konkursów, imprez o szeroko
rozumianej tematyce wędkarskiej.

9. Popularyzowanie idei i działalności Stowarzyszenia.

10. Podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

11. Upowszechnianie wędkarstwa jako formy wypoczynku dzieci i młodzieży.

12. Likwidacja barier uniemożliwiających wędkowanie osobom niepełnosprawnym.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ? PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1. Członków zwyczajnych

2. Członków uczestników

3. Członków honorowych

§10

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna , która posiada kartę wędkarską, zdała egzamin i uznała Regulamin Stowarzyszenia, oraz wniosła składkę członkowską w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna , która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje wsparcie finansowe lub inną pomoc. Członków uczestników przyjmuje na podstawie deklaracji Zarząd. Członek uczestnik posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym. Po dwu letnim okresie uczestnictwa, członek uczestnik ma prawo złożyć deklarację o chęci wstąpienia w poczet członków zwyczajnych.

3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów

Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia bądź co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, uchwałą Walnego Zebrania Członków. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym. Członek honorowy zwolniony jest od świadczeń członkowskich, ma prawo noszenia Odznaki Członka Honorowego Stowarzyszenia.

§11

1. Członków zwyczajnych i uczestników przyjmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, na podstawie pisemnej deklaracji wraz
z dołączoną do niej rekomendacją trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jeżeli kandydat spełnia wszystkie wymogi statutowe.

Rekomendacja, o której mowa w zdaniu 1 powyżej powinna być złożona na piśmie wraz

z uzasadnieniem. Deklaracja musi zostać rozpatrzona w terminie 2 miesięcy od daty
jej złożenia.

2. Od uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

§12

1. Członek zwyczajny ma prawo :

Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.

Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, poddawać krytyce jego działalność oraz korzystać z jego pomocy.

Uprawiać wędkarstwo na wodach znajdujących się we władaniu Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminach amatorskiego połowu ryb, a na innych wodach za zgodą ich właścicieli lub zarządców z zachowaniem treści i warunków udzielonych zezwoleń.

Nosić odznaki Stowarzyszenia.

§13

1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek :

Przestrzegać postanowień Regulaminu , wydanych na jego podstawie przepisów i uchwał władz Stowarzyszenia, stać na straży dobrego imienia Stowarzyszenia, sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Stowarzyszenia, chronić
i dbać o mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich jego członków.

Pogłębiać wiedzę i praktykę wędkarską przez czynny udział w szkoleniach, zawodach
i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia. Zaangażowanie członka w pracach Stowarzyszenia jest oceniane przez Zarząd, który w przypadku znacznego wkładu w prace Stowarzyszenia może obniżyć mu wysokość składki członkowskiej lub uhonorować go w inny sposób. Zarząd podejmuje decyzje na wniosek zainteresowanego członka.

Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.

§14

1. Członek Stowarzyszenia naruszający obowiązki określone w § 11 może być ukarany
przez Sąd Koleżeński jedną z następujących kar :

Upomnienie.

Nagana.

Zawieszenie w prawach członka na okres od 1 roku do 2 lat.

Wykluczenie ze Stowarzyszenia z równoczesnym pozbawieniem odznak.

2. Kary wymienione w ustępie 1 pkt 3-4 mogą być zawieszone orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres 1 roku.

3. Sąd Koleżeński może zobowiązać ukaranego do złożenia egzaminu ze znajomości Statutu lub obowiązujących regulaminów połowów ryb, naprawienia wyrządzonej szkody w mieniu

Stowarzyszenia lub innych osób, wyznaczyć określony szczególny obowiązek świadczenia
pracy społecznej.

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego członek ma prawo odwołać się do najbliższego Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

5. Skreślenie z ewidencji kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 następuje po upływie roku od ich orzeczenia. Zatarcie kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3 może nastąpić w dwa lata po upływie kary orzeczonej przez Sąd Koleżeński. Zatarcie kary następuje na wniosek zainteresowanego członka.

6. Ponowne przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia osoby uprzednio z niego wykluczonej może nastąpić po upływie 5 lat od dnia prawomocnego orzeczenia
o wykluczeniu i wymaga odrębnego rozpatrzenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

§15

Członkostwo wygasa przez :

1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi na piśmie.

2. Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej do końca
pierwszego kwartału z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną.
Uprawnionym do skreślenia z listy członków z powodu nie uiszczenia składki jest Zarząd
Stowarzyszenia.

3. Wykluczenie na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub – w drugiej instancji ? uchwały
Walnego Zebrania.

4. Śmierci członka.

§16

Zakaz łączenia funkcji członka zarządu i członka komisji rewizyjnej.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ORAZ ZASADY ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA

§17

1. Władzami Stowarzyszenia są :

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata i jest równoczesna.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.

4. W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie ma wymaganej liczby członków do odbycia
Walnego Zebrania, Walne Zebranie może odbyć się w drugim terminie bez względu
na liczbę uczestników, jeśli Walne Zebranie odbędzie się tego samego dnia i w tym
samym miejscu w odstępie pół godziny od wyznaczonego pierwszego terminu
i o ile członkowie o możliwości tej zostali powiadomieni w zawiadomieniu
o Walnym Zebraniu.

5. W razie gdy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego ulegnie zmniejszeniu
w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego/jej składu może nastąpić w drodze kooptacji,
której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, na podstawie
jednogłośnej uchwały obecnych członków organu. W tym trybie można powołać nie więcej
niż połowę składu organu.

6. Poszczególne władze Stowarzyszenia mogą w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, odwołać ze swego składu każdego członka władz z powodu jego bezczynności.
Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

7. Do rozpatrywania spraw członków powołuje się Sąd Koleżeński.

8. Ukarany członek może złożyć odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego
Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu orzeczenia o karze.

9. Regulamin Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz regulamin postępowania w sprawach przewinień członków są uchwalane przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 18

Walne Zebranie

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

W Walnym Zebraniu uczestniczą :

Z głosem stanowiącym – wszyscy obecni członkowie zwyczajni.

Z głosem doradczym – inni zaproszeni członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

1. Uchwalanie porządku i regulaminu obrad.

2. Ustalanie ogólnych wytycznych działalności Stowarzyszenia.

3. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu.

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz zamierzeń gospodarczych
i ekonomicznych.

5. Rozpatrywanie wniosków i sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

6. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

7. Wybór Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu.

9. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian Statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia.

10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 21

1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia jeden raz w roku.

2. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed odbyciem Walnego Zebrania.

3. Zawiadomienie powinno być dokonane na piśmie listem poleconym.

§ 22

1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie :

? na podstawie uchwały Zarządu.

? na żądanie Komisji Rewizyjnej.

? na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 23

Zarząd

Zarząd realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia i za swą działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.

§ 24

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu , które powinno się odbyć najpóźniej 7 dni od dnia wyborów, wybiera on spośród swych członków :

? Prezesa

? Wice Prezesa

? Skarbnika.

§ 25

1. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb , jednak nie rzadziej
niż raz na kwartał.

2. Raz w roku w sprawach ustalenia preliminarza budżetowego oraz planu gospodarczego

Stowarzyszenia.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy tworzenie warunków rozwoju wędkarstwa i prawidłowego
funkcjonowania Stowarzyszenia w szczególności :

1. Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. Do składania oświadczeń w imieniu

Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z zastrzeżeniem
§ 32.

2. Rozwijanie działalności sportowej i turystycznej.

3. Zwoływanie Walnych Zebrań i przedstawianie im planów oraz materiałów, o których mowa w § 20 ust.4.

4. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

5. Rozpatrywanie i uchwalanie preliminarza budżetowego oraz zamierzeń gospodarczych
Stowarzyszenia.

6. Rozpatrywanie , zatwierdzanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań
z działalności Stowarzyszenia.

7. Ustalanie wysokości składki członkowskiej , opłat za wędkowanie.

8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania oraz obciążania nieruchomości.

9. Powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia

10. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. W sprawach związanych ze stosowaniem prawa pracy kompetencje kierownika zakładu pracy realizuje Prezes Zarządu.

§ 27

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 28

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej w zakresie legalności, celowości , rzetelności i gospodarności.

Kontrola opłacania składek członkowskich.

Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskami dotyczącymi udzielenia mu absolutorium.

Przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

2. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia przeprowadzana jest co najmniej raz
do roku.

3. W celu wykonywania swoich zadań Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu
wszelkich informacji, wyjaśnień oraz dokumentów, koniecznych do oceny działalności
Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu , jednakże mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym (bez prawa głosowania).

§ 29

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Członkowie Sądu ze swego grona wybierają Przewodniczącego Sądu jego zastępcę
i Sekretarza.

§ 30

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie z całokształtu swojej działalności Walnemu Zebraniu.

§ 31

1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy przeciwko wszystkim członkom Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie 3 członków.

3. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpoznaje Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 32

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej.

§ 33

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 34

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 36

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu

działających łącznie. Do reprezentowania stowarzyszenia w sprawach finansowych (banki, ubezpieczenia, zakupy) w ramach zwykłego zarządu upoważnieni są prezes, wiceprezesi
i skarbnik jednoosobowo.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu, uchwałę o przekształceniu w Stowarzyszenie
oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zwykłego podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków kwalifikowaną większością głosów ? (2/3), przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.

§ 38

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zwykłego Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 39

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 40

Regulamin działalności Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem wpisania przez Urząd Miasta Chełm do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.